Overzicht van de rekenprogramma's voor de Binnenvaart

Indien u deze programma's heeft aangeschaft kunt u via de hyperlinks de laatste versie van elk programma via deze website ophalen. Het programma werkt echter uitsluitend indien u over een juiste licentie beschikt. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

Het is mogelijk dat uw virusscanner de programma's blokkeert. In dat geval kunt u het programma vrijgeven door met de rechter muisknop op de icon van het programma te klikken en laatste item Unblock aan te vinken.

Hier kunt u alle helpbestanden downloaden in één zip bestand.
De bestanden unzippen in de map "delprog help" direct onder de map waarin de rekenprogrammas staan of rechtstreeks in deze map. Zie de installatie handleiding.
Vergeet bij een update niet om ook de helpbestanden te vernieuwen!

Hierbij ook een zipbestand met alle programmatuur inclusief de helpbestanden maar zonder licentie. U moet het oude bestand gebruiker.txt dus zelf in de map waarin de exe bestanden staan plaatsenNaam programma Functionaliteit
Bemanning
V1.4
Aangepast februari 2014
Diverse aanpassingen in de voorgang van het programma aangepast. Hierdoor loopt het programa beter als men het scheepstype tussentijds aanpast.
Een bug is de samenstelling van de bemanning van een rondvaartdagboot volgens artikel 5.17 verholpen, het is een lichtmatroos of een deksman en niet een lichtmatroos en een deksman.
Aangepast september 2013
Een paar kleine tekstuele wijzigingen in de uitkomst van het programma doorgevoerd.
Bemanning Binnenvaarwet (nieuw maart 2011)
Hiermee kan men de voorgeschreven bemanning van binnenschepen bepalen.
Bron: de nu bijna onhanteerbaar complexe regelgeving voor de bemanning van binnenschepen, te vinden in het RSP en in hoofdstuk 5 en de bijlagen bij hoofdstuk 5 van de binnenvaartregeling.
Dode hoek
V 2.1
Met dit programma kunt u op eenvoudige wijze de dode hoek van een schip bepalen. Aangepast op 31 maart 2010: indien de dode hoek oneindig is wordt dit nu duidelijk aangegeven.
Duwen
V 4.1
Bepaalt de maximale afmetingen van een duwstel voor sleep-duwboten met bestaande rechten (Groenewold formule).
Bron: de beleidsregel binnenvaart en de regelgeving in het BSB bijlage II over ankergewichten en de bijbehorende werkafspraken.
Glas
V 2.1
Aangepast 27 mei 2014
De beleidsregel Binnenvaart 2011 is op 14 oktober 2013 vervangen door de beleidsregel binnenvaart 2013. In het gedeelte Scheepsramen - § 4 - is de tekst aangepast maar zijn de formules waarmee de glasdikte berekend wordt niet gewijzigd. Het helpbestand en de teksten in het printscherm heb ik aangepast. Het nieuwe helpbestand staat gezipt in dit bestand. Oude berekeningen blijven echter bruikbaar.
Aangepast 20 oktober 2010
Uitwerking van artikel 3 van de nieuwe beleidsregel binnenvaart.
Bepaalt de benodigde dikte van de ramen, afhankelijk van afmetingen, positie ten opzichte van de waterlijn en vaargebied van het schip.
Bron: de Beleidsregel binnenvaart
Grootspant
V 5.1
Hiermee kan de langsscheepse sterkte van een binnenschip gecontroleerd worden.
Door invoer van de scheepsafmetingen wordt het moment bepaald. Vervolgens wordt de afmetingen van de dwarsdoorsnede ingevoerd. Na invoer van plaatdikte en breedte van het plaatveld worden de optredende- en toegelaten spanningen berekend.
Bron: de regels van Germanischer Lloyd voor de langsscheeps sterkte van binnenschepen.
De regels van de mechanica (bepalen van een weerstandsmoment via een tabel).

Hellingproef V 3.3

Dit programma ondersteunt de uitvoering van een praktische hellingproef zoals toegestaan voor passagiersschepen met een lengte waterlijn tot 25 meter.
Bron ROSR, artikel 15.04 lid 3 en bijlage III van het Binnenschepenbesluit, artikel 4.01, lid 4.
September 2013: een extra tabblad toegevoegd waarmee vanuit een hellingproef het hellinggewicht bij de voorgeschreven 7 graden benaderd kan worden. Dit blad wordt NIET geprint, de tekst kan echter gekopieëerd en in een teksbestand geplakt worden.
Ook de helpbestanden zijn aangepast.
April 2014: een kleine wijzinging in de doorloop van het programma aangebracht waardoor de berekening vanuit een eerder opgeslagen invoer beter verloopt, de gebruiker zal hier in de praktijk weinig van merken.
Plaat
V 6.2
Dit programma berekent de afkeurmaat van de huidbeplating van schepen. Tevens kan men de afkeurmaat voor schotbeplating en de maximale speling voor roerkoningen en schroefassen hiermee bepalen.
Bron: het ROSR 1995, hoofdstuk 3 en 15, oude werkafspraken en richtlijnen voor de speling van assen (info fabrikanten, klasse en IVR).
November 2016: Op verzoek van de TC van het NBKB is de formule waarmee de maxinale speling van vetgesmeerde schroefassen aangepast.
Proefvaart
V 13.3
Aangepast februari 2014:
V 13.0: De Binnenvaartregeling, artikel 3.4 geldt voor duwstellen.
Volgens de definitie in art 1.1 is een duwstel: hecht samenstel van schepen, waarvan ten minste één is geplaatst voor het schip met motoraandrijving dat dient voor het voortbewegen van het samenstel, dan wel voor de beide schepen met motoraandrijving die dienen voor het voortbewegen van het samenstel.
Daarom is het programma aangepast zodat ook voor duwende motorschepen en zelfvarende drijvende werktuigen een duwbijlage bepaald kan worden. In de praktijk zal de lengtebeperking tot 86 meter een grote rol spelen.
Let op duwende schepen waren al certificaatplichtig en mogen dus geen gebruik maken van artikel 8 van de richtlijn 2006/87/EG.
Het blijft opmerkelijk dat alleenvarende schepen formeel te allen tijde een snelheid van 13 km/uur moeten kunnen behalen.
Bovendien geldt de afwijking formeel alleen voor duwstellen en dus niet voor alle gekoppelde samenstellen, bij formatie 11 (een bak langszij) is de voorgeschreven snelheid formeel dus ook 13 km/uur.
De functionaliteit van het programma is sterk verbetert. De tabel voor punt 15 wordt nu alleen getoond indien de normsnelheid 13 km/uur is. Bij lagere normsnelheden wordt uitsluitend de tekst van de duwbijlage getoond.
Ook het helpbestand is vernieuwd, de werkafspraak zelfvarende duwbakken toegevoegd.
V 12.6: Een aantal gebruikers vergeet om de stopproef uit te voeren. Hiervoor is in Versie 12.6 een waarschuwingsmelding ingebouwd. Een stopproef of, bij schepen tot 86 meter, een keerproef is verplicht. Een stopproef is veel eenvoudiger uit te voeren en te registreren als een keerproef en verdient daarom de voorkeur.
De vrijstelling voor de hekankers bij een lengte tot 86 meter volgens de binnenvaartregeling artikel 3.4 geldt uitsluitend op de zone 3 en 4 binnen Nederland. Ook hiervoor is in versie 12.6 een melding ingebouwd.
Aangepast oktober 2013:
Omdat de doorsnede die toegestaan wordt nooit meer dan de maximale doorsnede waarbij aan de eisen voldaan wordt, mag zijn, wordt deze nu bij alle formaties getoond. De doorsnede in afvaart wordt indien nodig vanuit de ankergewichten verder beperkt maar zal nooit groter worden als de doorsnede in opvaart.
De tabel met de formaties wordt nu ingevuld volgens de afspraken met ILT:
leeg = geen beperking, 0 = geen lading en --- = niet van toepassing.
V 12.4: ook het blok wordt nu in de laatste tab rechtstreeks getoond.
V 12.5: berekent ook het hekankergewicht dat nodig is om geen invloed op de doorsnede in afvaart te veroorzaken (Faf wordt niet kleiner dan Fop).
Aangepast september 2013:

Het invoeren van een normsnelheid van 11 km/uur (zone 3 en 4 Nederland) en 10 km/uur (zone 4 Nederland) verbetert.
De teksten van de duwbijlagen voor duwboten binnen Nederland aangepast waardoor de invoer van de duwbijlage vereenvoudigd wordt.
Aangepast maart 2013:
Een aantal gebruikers vult ook bij de duwboot een lading in, een duwboot vervoert echter geen lading. Er volgt nu een waarschuwing.
De laatste kolom in de tabel met de formaties aangepast. Uit het RPR artikel 11.02 blijkt het volgende:
Alleen de bakken langszij het schip dat voor de voorstuwing zorgt moeten leeg zijn, dit is formatie 12. Hier wordt dus de lading beperkt tot de maximale lading van het schip. Bij de overige formaties is de zaak complex, daarom wordt de maximale lading hierbij niet meer, zoals voorheen, beperkt tot 4500 ton, maar volstaan met een verwijzing naar dit artikel van het RPR.
Aangepast januari 2013: de berekening van het leeg scheepsgewicht verbetert.
Voorheen werd voor alle eenheden met een blokcoëfficient van 0,88 gerekend. Nu wordt gewerkt met 0,65 voor de duwboten, 0,88 voor het duwende vrachtschip en 0.95 voor de duwbakken.
Dit zijn gemiddelde waarde, het leeg scheepsgewicht wordt uitsluitend door het programma bepaald als deze waarde niet ingevuld is. Indien men zelf het leeg scheepsgewicht bepaalt, wordt hier niet mee gewerkt. Aanpassen van het leeg scheepsgewicht is dus te allen tijde mogelijk.
De helpbestanden aangepast deze staan in deze zip file:
Maximale afmetingen volgens bijlage 13 van het BPR toegevoegd. De basis voor het programma en de afspraken voor het invullen van het CvO zijn nu ook opgenomen.
In dit word document kunnen de resultaten van de proefvaart in een tabel verzameld worden.
Schip
V 9.4
Aangepast 22 september 2016
Bij drijvende werktuigen die geduwd worden moet het hekankergewicht als geduwd schip berekend worden. Als het vakje "geduwd schip" aangevinkt wordt, wordt dit nu in de berekening meegenomen.
Aangepast februari 2015
Om te voorkomen dat de ankergewichten voor dijvende werktuigen berekend worden zonder dat de holte bekend is, een waarschuwing ingebouwd.
Aangepast 12 maart 2014
Omdat regelmatig de ankergewichten en de cappaciteit het lenssysteem van de Amsterdamse en open rondvaartboten, veerboten en veerponten niet juist op de certificaten vermeld worden, een aantal regels in de uitdraai van de berekening bij passagiersschepen toegevoegd.
Aangepast 14 november 2013

Ook de ankers van drijvende werktuigen worden nu berekend (45 x B x H).
Let op: deze formule niet voor werkvaartuigen gebruiken, dit zijn volgens ILT drijvende werktuigen, maar dit klopt niet. Gebruik voor dit soort schepen gewoon de formules die gelden voor motorschepen.
De uitvoer verbeterd: bij het berekenen van de koppeldraden wordt nu de gebruikte formule getoond.
Aangepast 1 november 2013
Bij duwende sleepboten (dus zonder duwplatform) wordt de breeksterkte van de koppeldraden nu met een factor van 80 i.p.v. 270 berekend. Bij sleep-duwboten en duwboten is de factor altijd 270 en de koppelmaat gelijk aan de scheepsbreedte (zie aanwijzing/dienstinstructie 3)
Aangepast februari 2013

Bij de koppeldraden van duwboten die altijd slechts 1 bak duwen werd aangegeven dat dit alleen voor het ROSR en Bijlage II van toepassing is.
Omdat berekeningen volgens het BSB niet meer uitgevoerd kunnen worden is deze mededeling vervallen.
Aangepast oktober 2012
Omdat het binnenschepenbesluit niet meer van kracht is, is het niet meer nodig om voor deze wet te kiezen. Om fouten te voorkomen is deze optie daarom verwijderd.
Aangepast 3 mei 2012
Als het hekankergewicht bij duwende schepen minder is dan 150 kg hoeft er geen hekanker aangebracht te worden (zie art 10.01, lid 3). Dit wordt nu aangegeven.
Aangepast 16 maart 2012
De ankergewichten van patrouillevaartuigen korter dan 20 meter worden nu volgens bijlage 3.9 van het BVR berekend.
Aangepast 22 november 2010

Bij de wetten kan nu ook voor bijlage 2 (van de richtlijn 2006/87/EG) gekozen worden. De formules zijn gelijk aan het ROSR.
Toelichting
Hiermee berekent men de ankers, kettingen, meerdraden en de benodigde capaciteit van het lenssysteem.
Bron: het ROSR 1976, 1995 en richtlijn 2006/87/E

Printen
V 2.0

Met dit programma kunnen de eerder opgeslagen printfiles van een van deze programma’s opgeroepen en afgedrukt worden.
Er wordt uitsluitend een kopie van de printfile opgehaald, de resultaten kunnen niet ingelezen en aangepast worden. Dit programma wordt gratis meegeleverd.

Indien u meer wilt weten over deze programmatuur kunt u contact met mij opnemen

Installatie handleiding voor de via e-mail geleverde programmatuur.